Home

Smittevernloven veileder

Smittevernveilederen - FH

Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Press Veileder. MRSA-veilederen (Smittevern 16) Publisert 02.08.2009 Oppdatert 12.04.2016 MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for smitteverntiltak som forebygger spredning av meticillinresistente gulestafylokokker i helsetjenesten. MRSA-veilederen gir nasjonale anbefalinger for.

Veiledere om smittevern i barnehager og skole

Adresse/kontakt. Folkehelseinstituttet Postboks 222 Skøyen 0213 Oslo. Postboks 973 Sentrum 5808 Bergen. Sentralbord: 21 07 70 00 Folkehelseinstituttet@fhi.no Org nr: 983 744 51 Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen

Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i

Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet Statens helsetilsyn IK-2552 Oktober 1997 Forord Siden hiv/aids-epidemien for alvor manifesterte seg i Norge i begynnelsen av 1980-årene har Statens helsetilsyn gitt ut en serie retningslinjer og rundskriv vedrørende forebygging av hiv-smitte E-postadresse. E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar

Veileder til lov og forskrift inneholder fortolkning og veiledning til lov- og forskriftsbestemmelser. Under covid-19-epidemien ble det innført krav om eksporttillatelse for smittevernutstyr til land utenfor EØS. EU-kommisjonen har besluttet at det ikke lenger er behov for restriksjoner,. Smittevernloven, veileder Melding og varsling av smittsomme sykdommer IK-09/1995 95/00561 Innledning DEL I: Forskrift om leger og annet helsepersonells melding og varsling av smittsomme sykdommer Merknader til de enkelte kapitler i forskriften DEL II: Veileder Brudd på pålegg gitt etter smittevernloven straffes med alt fra bøter til fengsel, og da er to år øvre strafferamme. Men: dersom du har opptrådt så dumt at folk har mistet livet på grunn av dine handlinger, ja da dobles strafferammen: Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-7 og § 7-11, lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 andre ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-1a femte ledd og lov 18. mai 2001 nr. 24 om.

Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d . Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes Smittevernloven med forskrifter skal sikre at myndighetene setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet, samt at rettssikkerheten til den enkelte ivaretas. Slik opprettholdes et godt smittevern: sørge for en god smittevernberedskap; tilby et godt nasjonalt vaksinasjonsprogram; forebygge antibiotikaresisten Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2 tredje ledd, § 4-1 andre og sjette ledd jf. § 4-1 første ledd bokstavene b og d, § 4-3, § 4-3a, § 7-10 andre ledd og § 7-11 første ledd og lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 jf. § 1-5

Veileder: Smittevern for musikkøvelser (v. 281020) Innledning. Denne veilederen er utformet som følge av forskrift av 27. mars 2020 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), som har et forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes (§ 13) Smittevernloven har regler om informasjon til smittede personer. Behandlende lege skal blant annet gi informasjon om sykdommen, smittsomhet og smittemåter, samt veiledning om hva den smittede kan gjøre for å unngå å smitte andre.Smittevernloven har videre regler for når en lege kan unntas fra taushetsplikten i situasjoner hvor det er overveiende sannsynlig at det er eller har vært fare.

Nasjonal veileder bekrefter kommunalt handlingsrom

Smittevernloven - regjeringen

Dette dokumentet samler smitteveilederne til en ny felles veileder for virksomhet i Den norske kirke. Det som er felles i alle veilederne er samlet i del I (kap 1.1 - 1.6). I del II gis særskilt omtale av noen arbeidsområder som har hatt egen veileder (kap 2.1 - 2.7). I tilleg Oppfølging av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommuneoverlegen. Det er store forskjeller på bibliotek, og rådene i denne veilederen må derfor tilpasses lokale forhold. Kommunens størrelse, personalsituasjonen, lokalenes utforming osv. har betydning for hvordan en gjenåpning bør foregå Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3. Ved en lokal smitteoppblomstring kan kommunen fastsette strengere bestemmelser enn de som er omtalt foran. b) Ansvarlig arrangør Helsemyndighetene legger særlig vekt på det ansvaret som legges på arrangøren av et arrangement

Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller

smittevernloven § 3-6. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. Smittevernloven (1. jan. 1995) § 1-1. Lovens formål Verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land Ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak etter love av smittevernloven er delegert til den enkelte kommune ved kommunelegen. Derfor anbefaler vi å etablere dialog med kommunelegen for avklaring av særskilte lokale utfordringer og forhold. Smitteforebyggende tiltak iverksettes for å redusere risikoen. Denne veilederen skal gi innsikt i o

smittevernloven). 4.1.2 Arbeidere fra SCHENGEN-/EØS-området som kan unntas fra karanteneplikt forutsatt at vilkårene i covid-19-forskriften § 6 åttende ledd er oppfylt Vilkårene finner du i § 6 åttende ledd i covid-19-forskriften på lovdata.no. 4.1.3 Ved oppstått sykdom mens arbeidere fra SCHENGEN-/EØS-området er ti Smittevernloven §§ 3-6 og 5-1 beskriver hhv. legens og pasientens plikter ved smitteoppsporing (se utdrag nedenfor) ved allmennfarlige smittsomme sykdommer. En sjelden gang kan det være aktuelt å foreta smitteoppsporing mot indekspasientens vilje etter reglene i smittevernloven § 2-2 Veilederen til smittevernloven (38) stiller krav til at det foreligger prosedyrer som minimum beskriver frekvens, rengjøringssystem og behandling av renholdsutstyr. Smittevernansvarlige skal ivareta at loven følges opp. Det finnes ingen tydelige anbefalinger verken nasjonalt eller internasjonalt om metode for eller frekvens av renhold (7,13,16-17,32)

Drammens Tidende - Enighet om lokale karanteneregler – til

Les mer i Helsedirektoratets veileder for smittevern for idrett (covid-19) Verktøy for risikovurdering. For alle arrangementer, må gjennomføring planlegges for å sikre god smittevernhåndtering. for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6 Når barnehagen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid på grunn av tiltak etter smittevernloven, skal barnehageeiere sørge for et tilbud på dagtid til barn med særlige behov. Barnehageeier skal alltid vurdere om barn som får spesialpedagogisk hjelp skal få tilbud i barnehagen

Smittevern - Helsedirektorate

 1. IK-2552/97 Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. IK-2556/96 Smittevernloven Veileder Definisjon og klassifikasjon av sykehusinfeksjoner. IK-2532/96 Smittevernloven Veileder Smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner. Kilde: Helsetilsyn et. Redigert av: Arne Westgaard 01.04.2001, sist endret 08.02.2005
 2. Vi tilbyr gratis smittevernbistand til kommunale helseinstitusjoner i Nord-Norge. På denne siden finner du mer informasjon, skriftlige rutiner og materiell om smittevern. Kontakt oss gjerne for veiledning og undervisning
 3. Smittevernloven. FHI Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner - veileder for helsepersonell. Dokument- og fagansvarlig: Åse Haugstvedt, Overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken. Signe Ragnhild Haave Kaste, Helsesykepleier, Olafiaklinikken
 4. Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster. Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, men det er mulig å feire og møtes dersom vi følger råd og restriksjoner
 5. Koronavirus. Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset
 6. Veileder for etablering av luftveisklinikker. 27. april 2020. Myndighetene kan etter omstendighetene iht. smittevernloven ha adgang til å beordre leger, herunder fastleger, til å ta midlertidig arbeid på luftveisklinikker - også innenfor ordinær arbeidstid i legenes daglige virke

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven

Nyttig veileder om frivillige og tvungne smitteverntiltak Den 8. juni kom Helsedirektoratet med veilederen «Frivillige og tvungne smitteverntiltak mv. under Covid-19-pandamien». Veilederen gjennomgår det rettslige grunnlaget for å anvende tvangstiltak Smittevernloven Veileder Forebygging av blodsmitte i - Helsetilsynet . READ. 1.3 Blodsmitte i helsevesenet. Når vi ser bort fra smitteoverføring ved blodtransfusjon, organtransplantasjon og annen bruk. av humant materiale, kan blodsmitte i praksis skje på tre måter i helsevesenet: - Fra smittet. Ved utbrudd av smittsomme sykdommer delegerer smittevernloven ansvar og myndighet på lokalt nivå som følger: KOMMUNESTYRET § 4-1 første ledd Vedta div. smitteverntiltak: møteforbud, stenging av virksomhet, stans eller begrensingen i kommunikasjoner, isolering, desinfeksjon m.m. § 4-1 fjerde ledd Bruke og skade andres eiendom, jfr. 1. led Fylkesmannen i Rogaland har hatt et møte med barnehagemyndigheten i kommunene for å klargjøre føringer i ny veileder om smittevern i barnehager under covid-19-utbruddet. Publisert 17.04.2020 Noen av temaene i møtet berørte også ny forskrift med hjemmel i koronaloven Smittevernloven (lovdata.no) Les mer om MRSA. Se veileder om MRSA og stafylokokkinfeksjoner (Folkehelseinstituttet) Se temaside om MRSA-smitte ved arbeid med dyr. Konverter denne siden til PDF. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Hva lette du etter? Send

Lover og forskrifter - Helsedirektorate

Smittevern, alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. aug. 1994 (smittevernloven) med tilhørende forskrifter. Forebyggende smittevern på overflater og utsty Arbeidsgiver må påse at det finnes noen munnbind klasse I til slike forhold. Den syke anmodes om å informere leder om symptomene (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok, heisknapper o.l.) og bidra til smittesporing Smittevern, alle enkelttiltak som er med på å hindre at infeksjoner oppstår og spres i en befolkning. Smittevernarbeidet i Norge er regulert gjennom lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. aug. 1994 (smittevernloven) med tilhørende forskrifter. Smitte og smittevern. Forebyggende smittevern har aldri vært viktigere

MRSA-veilederen (Smittevern 16) - FH

Smittevernloven § 5-3, sier noe om at smittevernlege kan fatte vedtak om at en smittet person skal legges inn på sykehus for isolering i inntil tre uker. Helsedirektoratet har også en veileder for helsetjenester til asylsøkere og familiegjenforente (eksternt nettsted). Smittelovens kapittel 6 beskriver retten til smittevernhjelp. Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift sier at pasienter bør få informasjon om at konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, I kommunen er dette regulert av smittevernloven Datatilsynet har laget en generell veileder om hvordan ivareta personvernregler i forbindelse med registrering - Besøksregistrering og smittesporing. Registreringsplikten gjelder ikke ved Take- Away salg. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1. Kommunen har ikke anledning til å dispensere fra disse kravene Kompetansesenter i smittevern Helse Nord (KORSN) skal bistå smittevernpersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, og bidra til økt kompetanse innen smittevern. KORSN skal drive faglig utadrettet virksomhet i hele landsdelen, samt forskning. Vi holder til i Smittevernsenteret ved UNN Tromsø

Tuberkuloseveilederen - FH

Smittevernloven med tilhørende forskrifter er førende for smittevernplanen. Dessuten ligger nasjonale strategier og handlingsplaner samt regionens egne «Strategi 2020» også til grunn for planen. Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges Vi minner om smittevernreglene som det fortsatt er viktig å følge: Hold avstand - minst en meter; Vask hendene ofte; Bruk hånddesinfeksjonsmiddel om håndvask ikke er muli

MRSA-veileder (smittevern 16) og Smittevernboka Stikkskader på sprøyter og posteksponeringsprofylakse: Smittevernboka kap. 17 Smitteoppsporing ved seksuelt overførbare infeksjoner: Smittevernboka kap. 16 Smitteoppsporing ved Tuberkulose: Tuberkuloseveilederen kap. 7 Rett til smittevern: Smittevernloven kap. 06 Posteksponeringsprofylakse mot. Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer For å sikre at endringer i lov og forskrift tas opp i veilederen, vil en oppdatert veileder ligge på kommunens hjemmeside. LINK De tjenestene det fattes vedtak på i Steinkjer kommune er merket med * i dokumentet. 5 Lovanvendelse Forvaltningsloven § 1. (lovens generelle virkeområde) Videre presiseres det at lokalkarantenebestemmelse forholder seg til Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Tiltak etter smittevernloven § 4-1 bokstav d. Med dette vil følgende gjelde

PPT - Tuberkulose i Norge, ny forskrift, nye diagnostiske

Smittevernloven med diverse forskrifter og Folkehelseinstituttets veiledere. Nasjonal veileder finnes. Organisering Øksnes kommune - kommunalt ansvar og oppfølging Ny organisering fra 2018 . Smittevernplan Øksnes kommune 2019 - 2022 Side 6 Hovedansvar for smittevern i kommunen Smittevernlegene skriver at §§ 5-2 og 5-3 i smittevernloven bør endres slik at det blir litt enklere å gjennomføre tvangsvedtak der dette er nødvendig. I praksis benyttes bestemmelsene bare ved lungetuberkulose, og det vises til en utredning av et av Smittevernlegenes medlemmer Når de har gjennomført HiØs smittevernopplæring og gjort seg kjent med retningslinjer og veileder om smittevern ved HiØ. Informasjon om symptomene må gis til faglærer/nærmeste leder (ref. Smittevernloven, kapittel 5), hvilke områder som bør desinfiseres (håndtak, servant, kjøkkenkrok,. Hva sier smittevernloven? Det er smittevernloven som sier noe om hva som kan gjøres for å begrense spredningen av sykdommer som koronaviruset. Les den her: Lov om vern mot smittsomme sykdommer. Veileder hos NAKU: Personer med utviklingshemming og koronavirus Først oppfordret statsministeren og andre statsråder dem til å følge de nasjonale reglene, så laget Helsedepartementet en veileder om hvordan kommunene skal forstå smittevernloven. Regjeringen kan velge en hardere linje. Med fullmaktsloven Stortinget har vedtatt, kan den sette smittevernloven og kommunenes myndighet til side

Koronasituasjonen - regjeringen

Lovgrunnlag: Helse og omsorgs loven og Smittevernloven. Veileder: helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Viktige samarbeidspartnere er fastlegene, flyktninghelsetjenesten i kommunen og Lillehammer voksenopplæringssenter Vedtaket er opphevet av formannskapet i sak 76/20 Formannskapet- 73/20, har i møte 15.04.2020 fattet følgende vedtak: Formannskapet i Vadsø viser til kommunestyrets vedtak av 03.04 2020 pkt om delegering av myndighet i hht smittevernloven §4-1. For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester vedtar formannskapet i medhold av. I kommunene som har egne karantenebestemmelser etter smittevernloven, er nesten alle dispensasjonssøknader fra næringslivet innvilget. Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram Foto:KS En oversikt etter at KS de siste dagen har samlet inn opplysninger fra kommunene i Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestfold og Telemark, viser at det særlig er kommuner i Nord-Norge som fortsatt har.

Her får du generelle råd om hvordan gode rutiner til daglig fremmer god helse og begrenser smitte i skole og barnehage Veileder for serveringssteder i Lillestrøm under covid-19 epidemien 1 Nasjonale krav til serveringssteder Det foreligger ingen lokal forskrift med hjemmel i smittevernloven, som begrenser serveringssteder. 3 Veiledning til nasjonale og lokale kra Veileder for serveringssteder i Lillestrøm under covid19 epidemien (0,19 MB) Grunnleggende krav. Den nasjonale covid-19 forskriftens §14a legger begrensninger på serveringssteder og utested, og påpeker at de kun kan holde oppe dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig Nå er disse samlet i en felles veileder. Veilederen har vært drøftet med aktuelle fagforeninger på kirkelig sektor og hovedverneombudet for Den norske kirke (rettssubjektet). Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 7-1 eller folkehelseloven kapittel 3

1 Smittevernveileder Bransjestandard for gudstjenester og kirkelige handlinger i Norges Kristne Råd sine medlemskirker. Sist oppdatert:27.10.202 Klokken 14 legger helseminister Bent Høie frem en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler. I smittevernloven gis kommunene makt til å begrense personers bevegelsesfrihet,.

Smittevern i helsetjenesten - FH

 1. Smittevernveileder - 03. Lovverk og smittevern - Veileder for helsepersonell. Smittevernloven, Veileder; Urinveisinfeksjon - blærekatarr - Helsebiblioteket - Publisert 20.04.2018. Hunskår Steinar. Allmennmedisin, Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal A/S 1997 3.opplag: 498-503
 2. Refusjon: Blåreseptforskriften og smittevernloven kap 6 Aktuelle epidemier/sykdommer FHI nyheter MRSA-veileder (smittevern 16) ESBL VRE Migrasjonshelse Migrasjonshelse Reisevaksiner, International Travel and Health Asylsøkeres hels
 3. Smittevernloven, veileder, Statens helsetilsyn. Isoleringsveilederen 2004 - Endret - 8.2006 - Nasjonalt folkehelseinstitutt Kravspesifikasjoner til smittevernutstyr Norsk standard.pd
 4. Folkehelseinstituttet (2017). Smittevern 23. Håndhygiene - nasjonal veileder. Oslo: Folkehelseinstituttet. World Health Organization (2009). WHO guidelines on hand hygiene in health care. Geneva: World Health Organization. Folkehelseinstituttet (2019). Smittevernveilederen. Basale smittevernrutiner i helsetjenesten - veileder for.
 5. SMITTEVERNLOVEN . Undersøkelse og behandling ved bekkeninfeksjon er gratis (blå resept på §4) ved mistanke om klamydia som årsak. MSIS-melding: bare ved positiv prøve på meldepliktig soi. Klamydia, gonokokker, mykoplasma og endogene (ikke seksuelt overførte) bakterier kan gi bekkeninfeksjon
Adgang til deling av informasjon mellom kommuneleger i

Smittevernutstyr og legemidler - Helsedirektorate

Statens helsetilsyn har gitt ut en veileder, Smittevernloven Veileder, Forebygging av blodsmitte i helsevesenet (heretter kalt veileder) med status som rundskriv. Veilederen gir uttrykk for nasjonale krav for å sikre gjennomgående kvalitet i tjenesten. Det følger av ovennevnte veileder pkt. 5.5 for håndhygiene (Nasjonal veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smitte spredning og redusere risikoen for infeksjoner). I de nye retningslinjene legges det større vekt på hånddesinfeksjon kontra håndvask. I dette klinikkhygiene heftet er de nye rutinene beskrevet. Jeg har i tillegg brukt læreboka. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Nettbasert veileder i smittevern for kommunehelsetjenesten, Folkehelseinstituttet Stortingsmelding 10 (2012-2013. «God kvalitet.

Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske

Slik kan du bli straffet om du bryter smittevernloven

 1. Helsedirektoratet har laget en ny nasjonal veileder: Koronavirus- beslutninger og anbefalinger. Pilotprosjekt i Vestre Viken HF: Pasienter får gratis legemidler til røykeslutt. Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) brukes av mer enn 95% av allmennlegene
 2. Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd, kan kommunestyret, evt. v/ kommuneoverlegen, iverksette tiltak for å verne mot smitte der dette er nødvendig. Hva som ligger i «nødvendig» beror på en helsefaglig vurdering
 3. Smittevernloven VEILEDER. Forebygging av blodsmitte i helsevesenet. (Blodsmitteveilederen). Statens helsetilsyn IK-2552, 1997. Se publikasjoner www.helsetilsynet.no 22. Nasjonal veileder for.
 4. ske
 5. Veileder i miljørettet helsevern. Vannrapport 123, Forebygging av legionellasmitte - en veiledning (4. utgave) Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (støyretningslinjen) M-128-2016. Veileder for støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg. Musikkanlegg og helse- veileder til arrangører og kommuner.
 6. utt for
 7. Veileder for felles tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Statens helsetilsyn, september 2019 2 Innhold smittevernloven) - Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (herette

Men smittevernloven gir samtidig frihet til kommunene. De kan bestemme selv om de ønsker en strengere karantenepraksis. Helse og omsorgsdepartementet skriver at den nye veilederen skal bidra til at nasjonale og kommunale smitteverntiltak virker sammen og fjerne hindrene for bevegelse av varer og arbeidskraft mellom kommunene i Norge I den veileder Statens Helsetilsyn har utgitt i forbindelse med smittevernloven, sies det spesifikt at det skal gis forebyggende hjelp som f.eks. nødvendig bistand til bolig. Det er svært ulik praksis fra kommune til kommune i forhold til overholdelse av smittevernlovens bestemmelse. Ble det i forbindelse med smittevernlovens gjennomføring sendt tydelig beskjed til kommunene om at slik. Smittevernloven og tvang 1371 - 2 Få leger har hatt erfaring med tvangstiltak etter smittevernloven. Vi vet fra flere henvendelser at det er en del usikkerhet om fremgangsmåten når tvangstiltak vurderes. I denne artikkelen gjennomgår vi vilkåren med Avdeling for smittevern. Personell som bare har hatt kontakt med eksponert medarbeider, men som selv ikke er eksponert for pasienten, regnes ikke som eksponert før de 1. Smittevernloven - en veileder, Helsetilsynet, IK-8/95. 2. Smittevern 1 Smittevernhåndbok for kommunehelsetjenesten 2002-2003, Folkehelseinstituttet. 3. Smittevern 2 Oppklaring av utbrudd med næringsmiddelbåren sykdom, Folkehelseinstituttet. 4. Bjartveit k, red. Kontroll av tuberkulose, Statens helseundersøkelser / Helsetilsynet IK-2551. 5

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten - Lovdat

 1. Alkoholloven gjennomgikk omfattende endringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Her omtales kun alkohollovens bestemmelser som vedrører skjenking av alkohol
 2. Da fylkesmannen, etter smittevernloven § 7-4, skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot smittevernet i fylket, herunder ha oversikt over og kunnskap om lokale planer om smittevern, er det viktig at fylkesmannen gjør kommunen oppmerksom på at planene, herunder beredskapsplaner også omfatter barneverninstitusjoner
 3. Veileder for barnehager: Anbefaler faste grupper med tre barn per voksen for de yngste Barnehagene bør innføre faste smågrupper og holde barna fra hverandre for å unngå koronasmitte, ifølge.
 4. Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern ved eksamensgjennomføring. Som en hjelp til forsvarlig gjennomføring av prøvene, kan prøvestedene se hen til Utdanningsdirektoratets veileder for gjennomføring av privatisteksamen som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet
 5. g og koronavirus. Her finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshem
 6. Veileder til kommuner for smittevern under Covid-19-pandemien for Hjemmelen for delvis å stenge fasiliteter i henhold til denne veilederen er smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b. Begrunnelsen for vedtaket må være at dette anses som et nødvendig tilta

Forarbeidene til smittevernloven kan indikere at det ikke er innreise eller karantene ved innreise til kommunen det er snakk når kommunen kan treffe tiltak etter smittevernloven § 4-1 første ledd: 1 Det kan også nevnes at bevegelsesfriheten for norske borgere er sikret blant annet i Grunnloven § 94 og § 106 Erstattet av vedtak av 8. april 2020 - trykk her for å komme til rett side Erstattet av kommunestyrevedtak 3. april 2020 Dato: 29.03.20 For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fattet kommuneoverlegen i Vadsø 15.03.20 vedtak etter smittevernloven § 4-1 punkt d Pålegget er gitt i medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b) og § 4-1 femte ledd andre punktum. Vedtaket er varslet per telefon 17.04.2020. Samfunnshelse har delegert myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1 i hastesaker. OBS! Vedtak er opphevet med virkning fra 07.05.2020

Flere virksomheter er vedtatt stengt fra mandag. Hej! Tack för att du läser Dagens Apotek! Nu har du tagit del av 10 artiklar och för att läsa vidare på Dagensapotek.se, vill vi att du fyller i dina användaruppgifter I Utdanningsdirektoratets nasjonale veileder for barneskolen og SFO står det blant annet at: «det er en fordel at elevene ikke omgås mange andre barn på fritiden».. Veilederen fra Utdanningsdirektoratet skal gjelde i store og små lokalsamfunn over hele landet. Det vil være store lokale forskjeller av nødvendigheten av at elever ikke omgås med mange andre barn på fritiden smitteverntiltak er i samsvar med smittevernlov departementets veileder som gjør rede for de rammene som følger av loven. Fylkesmannen For å bidra til at lokale smittevernstiltak i medhold av smittevernloven oppfyller disse kravene, gir i det følgende en felles og veiledende tilbakemelding til kommunene. Vi forventer a Nettavisen kan nå avsløre hvilke syv utesteder i Oslo som de seneste ukene er blitt stengt etter brudd på smittvernbestemmelsene. Tre av stedene har fått åpne igjen Det er gjort med henvisning til smittevernloven og regjeringens veileder om lokale karanteneregler fra 29. mars, og varslet at det vil bli forlenget fram til midnatt 26. april. - Å flytte mange mennesker fra det mest belastede området for smitte til rundt om i landet, er etter min mening dårlig smittevernarbeid, konstaterte kommuneoverlege Marius Opsahl til Vinje kommunestyre, ifølge.

Det er gjort med henvisning til smittevernloven og regjeringens veileder om lokale karanteneregler fra 29. mars, og varslet at det vil bli forlenget fram til midnatt 26. april Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Nyhet Departementet gjør i denne veilederen rede for rammene i smittevernloven og hvilke hensynsom etter loven skal vurderes

Veileder og retningslinjer for serverings- og skjenkesteder under loven blir gjennomført, jmf smittevernloven § 7-1. I tilfeller serveringssteder ikke overholder gjeldende regelverk i forskrift, kan kommunen gi pålegg om stenging etter smittevernloven eller folkehelselove Hepatitt B er i smittevernloven definert som en allmennfarlig smittsom sykdom. Folketrygden yter full godtgjørelse av utgifter til legehjelp ved undersøkelse, behandling og kontroll for allmennfarlige smittsomme sykdommer, det vil si at pasienten skal ikke betale egenandel

Kari Henriksen - Representanter - Holder de ord

• 1997 Smittevernloven: veileder: forebygging av blodsmitte i helsevesenet. • 2000 Smittevernloven: forskrift. Forskrift om transport, håndtering og emballering avlik, samt gravferd, Merknader til forskriften, Retningslinjer om hygieniske forhold ved håndtering og transport av lik Det ble på ekstraordinært kommunestyre onsdag 30.september 2020 enstemmig vedtatt rådmannens innstilling. Rådmannens innstilling: Forskrift om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune Vedtatt av kommunestyret i Nordre Follo kommune 30.09.20 med hjemmel i smittevernloven § 4-1 smittevernloven §8-1 . Bransjestandard . NHO reiseliv har utarbeidet en bransjeveiledning - Trygg servering. Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringssteder. Virksomhetenes planer for smittevern må tilpasses lokale forhold etter råd gitt i denne veilederen

 • 5 sekundersregeln basket.
 • B status noc nsf.
 • Land med minst likestilling.
 • Ira attacks.
 • Jak obliczyć vat w excelu.
 • Augenarzt wien 1030.
 • Adam «ad rock» horovitz.
 • Fødsel på bærum sykehus.
 • Zyklon b symptome.
 • Mini polaroid drucken.
 • Økologisk sukker.
 • Billig flytting.
 • Funkygine foreldre.
 • India befolkning 2017.
 • Mal ryggetikett.
 • Bulldogge boxer mix kaufen.
 • Familiäre hypercholesterinämie therapie.
 • Munkejern pris.
 • Brokkoli blodfortynnende.
 • Zara larsson dua lipa alder.
 • Når barn lyver om vold.
 • Türkische cafes mit live musik berlin.
 • Billig bilforsikring sammenlign.
 • Hvordan fraktes gassen og oljen bort fra oljefeltet.
 • Em fotball kvinner resultater.
 • Puls bei verliebten.
 • Fiberduk dreneringsgrøft.
 • Marit adeleide andreassen gift.
 • Google security page.
 • Eiendomsselskap fordeler.
 • Ultralyd haugesund sykehus.
 • Überschallknall dezibel.
 • Dansschool amersfoort.
 • Fornøyelsespark berlin.
 • Reisebusunternehmen thüringen.
 • Stalin snl.
 • Grense øst vest tyskland kart.
 • Brodering sting.
 • Teknologisk institut.
 • Leilighet til leie mosjøen.
 • Law and order uk.