Home

Flertallsdemokrati

Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter. Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern (avsluttet) Prosjektet tar for seg valgsystemers rolle i stabilisering av konfliktområder, og virkningen på demokratiske beslutningsprosesser. Om prosjektet. Prosjektet består av tre deler: en breddestudie der. Du kan lese mer om dette i artikkelen Hva er demokrati her på ung.no. Det aller beste med demokrati er at alle i et samfunn har lov og rett til å si sin mening og være med på å stemme. Det betyr at din stemme ved et valg når du bli gammel nok, er akkurat like viktig som stemmen til f.eks. Statsministeren De fleste stater i verden kaller seg demokratiske. Det betyr ikke at de er det, for begrepet demokrati kan defineres på mange måter Flertallsdemokrati. Denne forståelsen kan reflekteres i en medvirkningspraksis hvor det å gi avkall på sin suverenitet til fordel for fellesskapet betraktes som verdifullt. At noe er «demokratisk», betyr at flertallet bestemmer og at avstemninger er en alminnelig prosedyre. Som en sier

Wikipedia er ikke et demokratisk eksperiment eller et flertallsdemokrati. Man når primært konsensus ved å diskutere seg frem til det, heller enn ved å stemme. Der det er avstemninger, er det ikke alltid flertallet som bestemmer; én alvorlig innvending kan være nok til at man velger å se bort fra antall stemmer Demokrati bidrar over tid til fred, sikkerhet og økonomisk vekst samtidig som sentrale menneskerettigheter ivaretas. Derfor støtter Norge demokratiutvikling i land hvor demokratiet står svakt I et parlamentarisk system skilles det mellom mindretallsregjeringer og flertallsregjeringer.Mindretallsregjeringer kjennetegnes ved at de ikke har et avklart flertall bak seg i parlamentet. I praksis betyr dette ofte at det eller de partiene som inngår i regjeringen tilsammen har færre enn halvparten av representantene i parlamentet..

demokrati - Store norske leksiko

Parlamentarismen regulerer forholdet mellom Storting og regjering. Parlamentarisme betyr at enhver regjering må ha støtte i parlamentet. Dersom regjeringen ikke har slik støtte, kan parlamentet når som helst tvinge regjeringen til å gå av Frihet er en tilstand av suverenitet eller selvstyre for et individ, en gruppe individer eller et politisk system. Frihet er med andre ord det motsatte av å være hindret, kontrollert, tvunget eller hersket over.Frihet er et ofte anvendt og utpreget flertydig begrep. I dagligtalen kan ordet for eksempel beskrive fysisk rom: «Lagets defensive spill gav motstanderen større frihet på. Årlig økonomisk vekst blir her målt gjennom endringen i prosent av BNP pr innbygger fra år til å SVAR: HeiEngangsbruk av hasj kan påvises i urinen i opp til én uke. THC (det viktigste virkestoffet i hasj) er imidlertid fettløslig, og lagres i fettvevet. Røyker man oftere enn én gang i uken v..

I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Demokrati: Fordele: En af fordelene ved demokratiet er at det der kommer til at ske er folkets vilje og der de kommer hen er derfor der folket vil og har stemt for at komme hen. Der er også en anden.. Ja, da gidder jeg ikke å svare. Men hadde du laget en vanlig tråd, og fått opp diskusjonen rundt temaet så tror jeg du kunne du fått flere svar «Den som ikke vil gjøre mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør aldri velges til styremedlem, og den som ikke gjør mer enn å overholde aksjelovenes minimumskrav, bør kastes straks,» har det vært sagt

Spenningen mellom flertallsdemokrati og mindretallsrettigheter . Ved grunnlovfestingen i 2015 sa kontroll- og konstitusjonskomiteen at «uavhengige domstolers håndhevelse av både grunnlovsbestemte og lovbestemte rettigheter utgjør et ankerfeste for rettsstaten», jf. Innst.263 S (2014-2015) s. 9 Diskriminerer vi de nasjonale minoritetene? Er særrettighetene samene har en trussel mot demokratiske verdier? Diskutér i hvilken grad du mener nasjonale minoriteter bør få utvidede rettigheter Sammendrag fra boken. Folkestyret i Norge. Politikk dreier seg i førsterekke om hvordan goder og byrder skal fordeles i samfunnet. Byrder er noe politikerne pålegger oss for å kunne tilby goder I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med.

Men selv i flertallsdemokrati er det vanlig praksis å fordele verv proporsjonalt etter oppslutning. Det skjer per nå ikke ved studentparlamentet ved UiT. Studentparlamentet, som representerer de over 16 000 studentene ved UiT, skulle også hatt større legitimitet enn når kun 10% av UiT-studentene stemmer Vi ser at: 1) Økonomisk vekst, slik det defineres i gjengse lærebøker i økonomi, er en økning av produksjon og forbruk av varer og tjenester, og 2) Økonomisk vekst finner sted når produktet av antall mennesker og forbruk per person øker, og 3) Den globale økonomien vokser som et sammensatt hele bestående av jordbruks-, ressurs-, produksjons- og servicesektorene, som krever fysiske. Men selv i flertallsdemokrati er det vanlig praksis å fordele verv proporsjonalt etter oppslutning. Det skjer per nå ikke ved studentparlamentet ved UiT. Studentparlamentet, som representerer de over 16 000 studentene ved UiT, skulle også hatt større legitimitet enn når kun 10 prosent av UiT-studentene stemmer Flertallsdemokrati: - enkelt å delta, stilles ikke krav til å kunne noe utover å føye seg etter flertallet - trenger ikke begrunne sine synspunkter - men kan ikke påvirke eller argumentere for en bedre løsning - kan erfare at flertallet har «rett», men får ikke erfare at noe er mer sant eller rettferdig enn noe anne I diktaturer er det viljen til én person eller en liten gruppe som bestemmer politikken. Et slikt fåmannsstyre kaller vi oligarki.Når én gruppe dominerer samfunnet på denne måten, sier vi gjerne at de har politisk hegemoni.Eneherskere i slike samfunn styrer ut fra sine egne interesser og tar gjerne i bruk vold og tvang for å få viljen sin igjennom

Søviknes mener småpartienes oljeblokkering «et demokratisk

Norges disponible inntekt per innbygger var 515 000 kroner i 2014. I 2013 lå denne inntekten 83 prosent høyere enn OECD-snittet. Kjøpekraften av denne inntekten var 92 prosent høyere enn i 1990 og 185 prosent høyere enn i 1970. Samtidig jobber nordmenn mindre enn før og mindre enn i de fleste OECD-land. Imidlertid har realinntektsveksten per innbygger i perioden 2004-2014 vært lavere. Vi snakker altså ikke om et flertallsdemokrati, men alle skal være enige. Det er selvsagt et premiss på godt og vondt, men det er den kontrakten som ligger til grunn for medlemslandene. Eller i alle fall lå til grunn. Det gjaldt helt til EUs største problem ble EU selv Selvsagt innebærer et flertallsdemokrati at de som oppnår flest stemmer, har flest representanter. Men selv i flertallsdemokrati er det vanlig praksis å fordele verv proporsjonalt etter opp. Les mer. Khrono. Boks 4 St. Olavs plass. 0130 OSLO. Tlf 67 23 50 41. Faks - tove.lie@khrono.no Den norske kirke er ved et veiskille. Da tenker jeg ikke primært på skillet mellom stat og kirke, men innføring av kirke­demokrati. For det er ikke skillet med Staten som er problematisk, men at det er innført flertallsdemokrati i Den norske kirke som kirkesamfunn

Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern

Samene er en minoritet i Norge og når dermed ikke fram i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati. Samtidig har samene som urfolk rett til innflytelse over sin framtid ved å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv Nærdemokrati og flertallsdemokrati er planøkologens største fiende. De aksepterer ikke at en nasjonalparks grenser er satt av kompetente mennesker i de berørte områder i en demokratisk prosess. De forstår ikke at en grense er en grense, og at man bygger opp til denne grense Forskning er ikke flertallsdemokrati. Støttet av en streng norsk dyrevelferdslov kunne de norske forskningsmiljøene gi et klart budskap på konferansen: Fisk er avanserte dyr, som kan føle smerte. Noen få forskere er riktignok uenige, men de er en isolert gruppe. Blekfisken i meg bleknet. Dette var illevarslende overtoner i forskerstemmene Rousseau innrømmer at dette i praksis er vanskelig å få til, som er grunnen til at han argumenterer for direkte lokaldemokrati med et proporsjonalt flertall som en pragmatisk løsning. Det vil si at et kravene for å få et forslag gjennom kan variere i et direkte flertallsdemokrati, fra for eksempel ? til ¾, men alltid minst ½ flertall Flertallsdemokrati definisjon. Definisjon av demokrat i Online Dictionary.Demokrat - Definisjon av demokrat fra Free Online Dictionary Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger

Fordeler demokrati

Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser Textualizing Democracy: The Norwegian Constitution 1814-201 Flertallsdemokrati, kvoteordninger og minoritetsvern; UiO > Det juridiske fakultet > Norsk senter for menneskerettigheter > Personer > Besøksadresse. Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17 (7. etasje) 0164 OSLO. Postadresse. Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO. Telefon, e. 1 NOU 2006: 7 7 Det lokale folkestyret i endring? Kapittel 1 Kapittel 1 Hovudkonklusjonar, mandat, samansetjing og arbeidet1 1.1 Innleiing Lokaldemokratikommisjonen har hatt i oppdrag

Lever russerne i dag i et flertallsdemokrati eller står de foran restaureringen av et totalitært regime? Dette dramatiske spørsmålet stilte den kjente, russiske forfatter og politiske. Vi har riktig nok flertallsdemokrati (flertallstyranni?) i Norge, men har man ikke også en moralsk plikt til å ta litt hensyn til hva flertallet mener i det området de berører? Les innleggene i Fornebu-debatten. Bidra med dine meninger, både på nett og i papir. Skriv debattinnlegg • Når vi jobber med demokrati i barnehagen, jobber vi også med «flertallsdemokrati» som metode. Her handler det om at flertallet bestemmer. Å introduserer barna for flertallsdemokrati i barnehagen kan være med på å gi barna erfaringer med å ta hensyn, noen ganger måtte gjøre kompromisser og kanskje føye seg etter andres preferanser Sats på enstemmige avgjørelser fremfor flertallsdemokrati - man modnes av å snakke seg frem til løsninger. Større investeringer kan man gjøre i fellesskap, men det kan spare mye frustrasjon om man har egen hammer, skrutrekker, drill med bits og lignende. Ikke tro på slekt som advarer mot å kjøpe bolig sammen med venner

Det er egentlig ikke så rart at et flertallsdemokrati med voksne ikke alltid ivaretar disse behovene. Han mener derfor det er viktig å ta de som bedriver sivil ulydighet på alvor, samtidig som man må vurdere hvorvidt det er berettiget til å gjøre output usikker. Et av de største problemene for et flertallsdemokrati er å balansere den svake interessen til flertallet opp mot den intense interessen til mindretallet. Hvordan de forskjellige aktørene oppfatter tidsbruken og forutsigbarheten i den offentlige byggesaksbehandlingen er derfor av stor betydning

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokrati - NDL

Velgerne forventer at politikere har kunnskap om de saker de skal ta stilling til. Dersom dette ikke er tilfellet - eller at kunnskap undertrykkes/ikke blir anvendt - så avler det politikerforakt. Den avles også når politikere lar sine meninger bli styrt av kommersielle krefter Hva er et klassisk flertallsdemokrati? Hva er Thunes budskap i innlegget? Drøft om Thune har rett i sin kritikk av mediene og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes. Nettressurser Aftenposten. http:/ / www. aftenposten. no/ meninger/ spaltister/ thune/ article3254442. ece. Oppgaver. Ukritiske medier Vi lever i et flertallsdemokrati som er tuftet på vår rett til medbestemmelse. Når det derimot kommer til innvandring stiller saken seg tydeligvis annerledes. Det skal ikke foretas noe regnestykke over hva ulik innvandring til Norge gir av inntekter eller kostnader Mindretall. En viktig del av begrunnelsen for opprettelsen av Sametinget er at samene ved å være i mindretall ikke når fram i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati Det er flertallet i Stortinget som bestemmer hvilken regjering vi skal ha. Vi kan ha ulike typer regjeringer. Regjeringen kan være en flertallsregjering.Da har den et flertall, altså over 50 %, av representantene på Stortinget bak seg

I samfunnsfag VG2 har vi om styringsorganer i Norge nå. Vi har en innlevering, og det er noen spørsmål jeg kunne trengt hjelp til, som ikke var så lett å finne fram til. Hvordan er de kommunale og statlige styringsorganene bygget opp? Hvordan tar kommunale og statlige styringsorganer beslutninger.. Pensum/læringskrav Artikler merket med k er samlet i kompendier som kan kjøpes i Kopiutsalget på Akademika. 1.1 Statsvitenskapens gjenstand og tilnærmingsmåte Albania har vært et uavhengig land i 104 år. I løpet av den tiden er det blitt et stadig mer populært turistmål. Det tiltrekker seg beachcombers, foodies interessert i unike tradisjonelle retter, og historie buffs på jakt etter en rik kulturarv. Hvis du planlegger å besøke, og jeg anbefaler det, er det 15 interessante fakta om dette historisk isolerte landet Pensum/læringskrav Utdrag merket med K er samlet i et kompendium som kan kjøpes på Kopiutsalget, Akademika. 1.1 Generell politisk teor En avgjørende grunn for opprettelsen av Sametinget var at samene ved å være i mindretall, ikke når fram i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati

Barnehagelæreres forståelser av demokrat

Et flertallsdemokrati kan lett utvikle seg til et flertallstyranni som er et demokrati bare i navnet. Når det er mange som beslutter, blir også beslutningsansvaret lett pulverisert - man har ingen å gå til dersom det viser seg at beslutningen fikk uheldige og utilsiktede konsekvenser. Og ansvarspulverisering er det motsatte av ekte demokrati Gruppeleder i Sandefjord Venstre, Dag Bjørvik, har nok misforstått mitt innspill om flertallsdemokrati nylig. Mitt poeng var at rent flertall eller stabile samarbeidskonstellasjoner over tid ikke nødvendigvis er «usunt» for demokratiet, og jeg viste til eksempler i norsk politisk historie både fra eldre og nyere tid Tocqueville mente Amerika var det eneste landet i verden som praktiserte en form for flertallsdemokrati basert på ideen om universell stemmerett og et reelt folkestyre. Samtidig advarte han mot at et demokratisk flertall også kunne overkjøre den enkelte i en form for «majoritetens tyranni», og undertrykke legitime minoritetsinteresser i samfunnet I 1990 innledet 14 afrikanske land en prosess som endte med parlamentarisk flertallsdemokrati, den såkalte Andre Befrielsen - etter koloniveldet. Senere har statslederne ikke skydd noe middel for å berike seg. Underveis er millioner av mennesker blitt drept i konflikter Men også media, de akademiske institusjonene og etniske eller seksuelle minoriteter får som regel kjenne hva et stivt flertallsdemokrati kan innebære

Den avtalen som denne rapporten springer ut av, taler om konstitusjonelle bindinger i forhold til flertallsdemokrati. Dette bringer en viss klarhet om det ene av våre to grunnbegreper. Det er imidlertid ikke klart hva avtalens uttrykk flertallsdemokrati nærmere bestemt sikter til Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener at Venstre, KrF og SV utgjør et demokratisk problem når de blokkerer stortingsflertallet i oljepolitikken Vi er et flertallsdemokrati. Det sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Tirsdag holdt han en innledning på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger Vi er et flertallsdemokrati, sier Søviknes til Avisenes Nyhetsbyrå. Uttalelsen kom etter at han hadde innledet på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger tirsdag

Wikipedia:Hva Wikipedia ikke er - Wikipedi

Demokrati - Nora

Vi er et flertallsdemokrati, sier Søviknes til Avisenes Nyhetsbyrå. Uttalelsen kom etter at han hadde innledet på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger tirsdag. - Hadde det bare vært opp til dere og meg, hadde vi vært i gang for lenge siden Valg i Sør-Afrika: − Lyset og håpet Nelson Mandela tente for 25 år siden er iferd med å brenne ut. President Cyril Ramaphosa var mannen Nelson Mandela ville ha som sin etterfølger

Mange organisasjoner har særlig god kontakt med bestemte målgrupper, ofte sårbare grupper eller marginaliserte minoriteter, som ikke er garantert å bli hensyntatt i et flertallsdemokrati. Det gir noen av dem en legitim rolle også i nasjonale demokratiske prosesser, og det gjør dem helt uunnværlige i utviklingspolitikkens ambisjoner om å « leave no one behind » Vår tid er vitne til mindretallets diktatur, der det tidligere rådet flertallsdemokrati - et balansert flertall som borget for at ytterliggående grupper ikke slapp til i større grad enn deres beskjedne velgergrunnlag tilsa. Det ga samfunnet et trygt og stabilt styringsgrunnlag Kystfisker Svein Johansen har i den siste tiden debattert samiske fiskerettigheter med blant andre forskerne Eythórsson og Nilsen i Nordlys. Jeg kan bare slutte meg til Eythórsson når han 24.02. oppgitt sier at hvis Johansens og andres konspirasjonsteorier om ILO 169 skulle vise seg å stemme, står vi foran en skandale av uante dimensjoner - Flertallsdemokrati er et sosialt system hvor noens arbeid, noens eiendom, noens tenkning og noens liv er på bekostning av en gjeng som behersker majoritetens stemmegivning på et gitt tidspunkt for ethvert formål. - Flertallsdemokrati er når noen bruker andres penger, for å nå mål, som er bestemt av en tredje gruppe mennesker. 11.04. Vi er et flertallsdemokrati. Det sa olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) på LOs olje- og gasskonferanse i Stavanger. I mange år har Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ment at myndighetene bør konsekvensutrede disse områdene for olje- og gassleting

Mindretallsregjering - Wikipedi

Et av de største problemene for et flertallsdemokrati er å balansere den svake interessen til flertallet opp mot den intense interessen til mindretallet. Hvordan de forskjellige aktørene oppfatter tidsbruken og forutsigbarheten i den offentlige byggesaksbehandlingen er derfor av stor betydning Det handler om individets plass i et folkerikt flertallsdemokrati som i India (En folkefiende), om den sosiale og politiske virkningen av protestbevegelsen De gule vestene i Frankrike (Når vi døde våkner), migrasjon som følge av økonomisk maktkamp i Libanon (Kongsemnerne), global mobilitet i Asia (Peer Gynt) og familie og ekteskapspress i Kina (Et dukkehjem)

I sin bok formulerer han det som at «vi lever ikke bare i et flertallsdemokrati, men i et argumentasjonsdemokrati». «En god offentlig debatt er en del av demokratiformen, en del av måten man finner politiske løsninger til gavn for flest mulig samtidig», sier han Nesten 25 år etter at Zimbabwe fikk formelt selvstyre og flertallsdemokrati, er landet på randen av en av Afrikas verste sultkatastrofer. Takket være en økonomisk politikk som systematisk har ødelagt tradisjonell verdiskapning, har mer enn 60 prosent av landets befolkning på 11,6 millioner havnet i sultkategorien I dag er det 30 år siden den offisielle åpningen av Sametinget i Karasjok. Sametingets første president ble Ole Henrik Magga, han satt i to perioder fra 1989 til 1997. Ettersom samer er en minoritet i Norge når ikke deres stemme frem i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati, skriver Sametinget på sine sider Vi må lære av historien. Det betyr at vi luker ut de skadelige foreteelsene som svek­ket sosialismens anseelse. Det trengs en strategi for en mest mulig smertefri overgang fra en foreldet og kriserammet kapitalisme til en sosialisme preget av humanisme og flertallsdemokrati på alle områder; ikke minst i økonomien

I 1980-tallets Sør-Afrika var Jay Naidoo en av dem som utformet strategien som forandret landet fra et hvitt mindretallsstyre til et flertallsdemokrati med en av de mest liberale grunnlovene i verden problemstilling. Flertallsdemokrati er en forståelse av barn og medvirkning i barnehagen, som går ut på at beslutninger blir tatt på bakgrunn av hva flertallet av barna ønsker. En annen oppfatning er knyttet til en deliberativ demokratiforståelse, som er det som vil gi best utbytte for barna. Her er samtale og lek mellom barn sentralt HEI! Jeg har i flere år vært bøssebærer for den årlige TV-aksjonen i Norge (Frivillig-ulønnet). I år er den fysiske bøsseaksjonen byttet ut med digital bøssebæring. Jeg håper at alle mine lesere, følgere og mine nettverkskontakter i sosiale media, familie, alle mine venner og gode naboer i lokalmiljøet har lyst til å gi et bidrag Det argumenteres for at venstrepopulismen utdyper demokratiet, men det forklares ikke om dette betyr å bryte opp to-partisystemer over til flertallsdemokrati, arbeiderdemokrati eller en slags generell desentralisering av staten? Hva det radikale målet til venstrepopulismen er forblir ekstremt vagt bbl120 1 samfunn, religion, livssyn og etikk candidate 9008 kandidat 9008 prøve bbl120 1 samfunn, religion, livssyn og etikk emnekode bbl120 vurderingsfor

Hva er parlamentarisme? - Civit

Norges Kommunistiske Parti • Etablert i 1923 av mindretallet på Arbeiderpartiets landsmøte. Bakgrunnen var flertallets brudd med Komintern, den internasjonale kommunistorganisasjonen. • Bygger på «den vitenskapelige sosialismen». Målet er ifølge prinsipprogrammet å gå fra «kapitalisme til en sosialisme preget av humanisme og flertallsdemokrati på alle områder» fra Wikipedia, den frie encyklopedi. De politikk Tanzania foregår i en ramme av en enhetlig president demokratisk republikk, der president i Tanzania er både statsoverhode og regjeringssjef, og av et flerpartisystem. Utøvende makt utøves av regjeringen. Lovgivende makt tildeles både regjeringen og parlamentet. Partisystemet er dominert av Chama Cha Mapinduzi ( Revolutionary State Party)

Trenerens stilling kan ikke være ferdigsnakket

frihet - Store norske leksiko

 1. Det må kalles flertallsdemokrati. Ved avstemningen som ble holdt i Moss Hotell den 13. august, stemte 1368 for unionsoppløs- ningen og 1 mot. Valgdagen var en stor dag i byens historie, og Moss Avis skrev bl.a. følgende: Her er neppe nogen Gang før vært seet saa mange Flag som i gaar, selv ikke paa 17de Mai
 2. Slik jeg ser det må næringsliv og politikere samarbeide i bygda. Skal vi få gode samfunnsløsninger i Lierbyga må vi ikke la enkeltmennesker med særinteresser styre oss. Norge har en tradisjon med flertallsdemokrati og det må vi ta vare på også i årene som kommer. Brynhild Heitmann Lier KrF lokallagsleder og gruppeleder. Kr
 3. Islam har hatt en liten tilstedeværelse i Gabon, med omtrent 6% av folket etter sunnisk praksis. En av de tidligere presidentene, Bongo konverterte til islam i 1971, la Omar til navnet sitt, og byttet fra flertallsdemokrati til ett partisystem, da han posisjonerte Gabon til å være en oljeprodusent
 4. Les hans uttalelser til Østlendingen 110303IKKE DEMOKRATI: - Tillitsvalgte i helsevesenet blir aldri fornøyde og tror det hersker et flertallsdemokrati. Det gjør det ikke, sier avgåtte styreleder Peter Pay

Økonomisk vekst - F

 1. Dermed er flertallsdemokrati i seg selv et hinder for «frihet». Selv under en sympatisk innstilt president som Ronald Reagan ble det for vanskelig å gjennomføre de radikale endringene i den amerikanske velferdsstaten som Buchanan og Koch ønsket seg
 2. - Utviklingen i Polen de siste årene går mot en innføring av et flertallsdemokrati med en sterk politisk kontroll av domstolene og sivilsamfunnet. Maktfordelingsprinsippet og rettsvesenets uavhengighet tilsidesettes. Ombudsmann Bodnar gjør en svært viktig og vanskelig jobb, sier Lise Rakner
 3. alitet i Norge Ulike typar kri
 4. dretall - Sikre en fremtid for samisk språk og kultur - Sikre samiske interesser og verdier - Sikre samiske rettigheter • Norge har folkerettslige forpliktelser overfor urfolk - Opprettelsen av et folkevalgt organ imøtekommer dette på en god måt
 5. Blog. Sept. 11, 2020. Create a clean and professional home studio setup; Sept. 10, 2020. 3 interactive class activities to energize your online classroo

Hvor lenge kan hasj påvises i urinen ved langtids og

 1. 4.2 Gpedia er ikke et flertallsdemokrati; 4.3 Gpedia er ikke et byråkrati; 4.4 Gpedia er ikke en blogg; 4.5 Gpedia er ikke en chattegruppe eller et diskusjonsforum; 5 Når du lurer på hva du skal gjøre; 6 Sluttnoter; 7 Se ogs
 2. Det er for det første en feilslutning at dagens flertallsdemokrati er en 50%-løsning. Den er en 50%-løsning I DET VERSTE TILFELLET. Faktum er at fra sak til sak kan variere mellom 50 og 100% enighet. Mistanken din om at jeg ikke har lest artikkelen er feil. Men løsningen for det du kaller 100% demokrati har en del hull
 3. oriteter? Myanmar som eksempel. Iselin Frydenlund. Kommentar: Ellen E. Stensrud Maktdeling i Syria og Irak: Som Libanon eller Dayton? Mulige modeller og faktiske utfordringer. Nils Butenschøn. Kommentarer: Tine Gade, Gunnar Ekeløve-Slydal Kort kaffepaus
 4. dretallets rettigheter viktig. Hadi tar tankerekken videre under frokostforedraget 27. september. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Begrenset antall sitteplasser, så førstemann til mølla

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

 1. Avgått styreleder i SI Peter Pay har kommet med oppsiktsvekkende uttalelser til avisen Østlendingen i forbindelse med Tillitsvalgtes uttalelser om manglende medbestemmelse i prosessen
 2. På kanten is a restaurant located in Stavern. Here you can find more information about På kanten, including opening hours, type of food and more
 3. Situasjonen i USA, Brasil og en rekke andre land illustrerer godt at det finnes mange former for demokrati, og at demokratiet er skjørt. Som avtroppende universitetsstyremedlem valgt av studentene ved UiT, med bakgrunn fra både politikk og studentmiljøet ved andre universitet, vil jeg driste meg..
 4. Med dette telegrammet annonserte Roald Amundsen at han hadde nådd Sydpolen som førstemann. Det er sendt til storebroren Leon, som var sentral i organiseringen av polferdene, og er skrevet i koder for..
 5. oriteter? Myanmar som eksempel. Iselin Frydenlund. Kommentar: Ellen E. Stensrud Maktdeling i Syria og Irak: Som Libanon eller Dayton? Mulige modeller og faktiske utfordringer. Nils Butenschøn. Kommentarer: Tine Gade, Jasna Jozelic, Gunnar Ekeløve-Slyda
 • Ensto logo.
 • Mammut kompakt mti winter.
 • Ruben walls p3.
 • Progressive linser erfaring.
 • Prevensjon under 16 år.
 • Dnr tv.
 • Interessekonflikt og verdikonflikt.
 • Betennelse i ryggraden.
 • Geburtstagswünsche kostenlos lustig.
 • Newtons 2 lov.
 • Tanzschule remscheid wieber.
 • Captiva voss.
 • 2 zimmer wohnung wesel.
 • Sunne rundstykker med cottage cheese.
 • Oasis blokk.
 • Futon vorteile nachteile.
 • Eik senteret eide.
 • Fieberblase lippe hausmittel.
 • Event pokémon go.
 • Livestrong tredemølle test.
 • Live musik berlin mitte.
 • 17 mai tog oslo 2018.
 • Baby vondt i magen sukkervann.
 • Akutt myelogen leukemi tilbakefall.
 • Spedbarnsdødelighet.
 • Tanzschule stroh.
 • Cod ww2 maps list.
 • Styreweb hjemmeside.
 • Tödlicher unfall in wabern.
 • Btn was hat paula gemacht 20.11 2017.
 • Mobilt bankid bedrägeri 2017.
 • Captiva voss.
 • Cool steam usernames.
 • Edderkopp bitt kløe.
 • Estragon mannheim.
 • Kaldblodige dyr.
 • Maria magdalena film trailer.
 • Lg q6 test.
 • Skolestart utstyr.
 • Disharmoni kryssord.
 • Arabiska våren konsekvenser.